Så har vi høstet de første ålegræsfrø i Danmark med henblik reetablering af ålegræs. De flydende høstmaskiner var i aktion den 27. og 28. juni 2014 i Limfjorden lidt øst for Løgstør.

I et lavvandet område med stor tæt bestand af ålegræs blev der høstet ålegræs med to nyudviklede høstmaskiner. Ålegræsfrøene høstes med henblik på at så frøene ud i områder, hvor ålegræsset har svært ved at etablere sig. I 2014 høstes der frø til forskning i spiringsevne, holdbarhed mv., og der høstes frø til udsåning et andet sted i Limfjord med henblik på at etablere en demonstrationslokalitet for udsåning og reetablering af ålegræsbestande.

Første høst af ålegræs i Danmark
Foto: Store bestande af ålegræs ved Haverslev i Limfjorden. En lokalitet velegnet som donor. Ålegræs er en græsart og udvikler frø, som vi høster, når flest frø er modne.

To typer høstmaskiner
I projektet har vi udviklet to høstmaskiner, som er designet til at kunne høste
• I stor skala på lavvandede områder med store udbredte bestande af ålegræs
• I lille/medium skala på lokaliteter hvor ålegræsset er vanskeligere at høste f.eks., hvor vanddybden varierer, eller hvor ålegræsbestanden ikke er stor.

Første høst af ålegræs i Danmark Første høst af ålegræs i Danmark
Foto: Lille/medium høstmaskine. Den trækkes gennem ålegræsset og klipper det af ca. 20 cm over bunden, hvor-efter ålegræsset føres ind i et stort net, som hænger bag maskinen. Maskinens vægt justeres i vandet, såle-des den trækkes meget let hen over bunden.

Første høst af ålegræs i Danmark
Foto: Maskine som anvendes til høst i stor skala. Ålegræsset klippes og transporteres med bånd op på platformen, hvor det samles i sække og bringes på land. Målet er på sigt at kunne sortere frøene fra ålegræsstilkene allerede på vandet, så det store arbejde med at bringe hele biomassen på land undgås. Dette vil øge høst-kapaciteten markant.

Modning af frø
Ålegræsset bringes på land i beholdere, og der sker en modning af frøene, som falder fra stilken, hvorefter der sker en sortering.

Første høst af ålegræs i Danmark Første høst af ålegræs i Danmark
Foto: Modningsbassiner ved Kerteminde, hvor frøene sorteres fra græsset og bruges til forsøg og såning i områder, hvor der mangler ålegræs.