Det planlagte arbejde er organiseret i 6 arbejdspakker (´workpackages´eller WP), med bidrag fra forskellige partnere. Selv om hver enkelt WP har sin egen unikke metodiske tilgang, er arbejdspakkerne integreret ved en høj grad af samarbejde mellem WP’er. Teknikker til at høste, forarbejde og opbevare ålegræsfrø udvikles og testes i småskalaforsøg i WP 1. Efterfølgende testes mulige restaureringsteknikker med frø og frøplanter i WP 2 ved små- og mellemskalaforsøg i felten. WP 3 bidrager med information om effekten af klimaforandringer på ålegræsudbredelse, som indarbejdes i dynamiske modeller (WP 4) for at kunne forudsige de mest egnede lokaliteter til ålegræsrestaurering. Det endelige mål er at den viden, som er genereret WP 1-4, integreres for at give det bedst mulige udgangspunkt for udviklingen af storskalarestaureringsforsøg i WP 5. Endeligt vil cost-benefit analyser udført i WP 6 værdisætte effekten af ålegræsrestaurering i kysnære økosystemer.