Cost-benefit-analyse af de økosystemfunktioner, som ålegræsrestaurering bidrager med.

Den antagelse, at fordelene ved sunde ålegræsbede opvejer omkostningerne forbundet med restaurerings- og beskyttelsestiltag, vil blive undersøgt ved at holde de anslåede udgifter til beskyttelse af eksisterende og reetablering af nye ålegræshabitater op mod de gevinster, der er afledt af de økosystemfunktioner, som disse naturtyper bidrager med.
Omkostningsestimaterne for beskyttelse og reetablering af ålegræshabitater vil blive baseret på projektdata (WP 1, WP 2, WP 4 og WP 5) kombineret med litteratur om restaurering, hvor omkostningerne for såning af 1 ha havbund med ålegræs (Zostera marina) anslås til at variere fra $ 6.674 til $ 165.699 alt afhængig af såningstæthed og den anvendte spredningsmetode (Busch et al. 2010). De store udsving skyldes forskelle i brug af ​​fx udstyr, arbejdsindsats og transport (Paling et al. 2009).

Fordelsanalysen vil være fokuseret på de økosystemfunktioner, som ålegræs giver i form af fx CO2-binding, næringsstoffiltrering og kystbeskyttelse.
Fordelene ved disse funktioner vil primært være baseret på data fra WP 4 og WP 5, samt litteratur. Der vil til enhver tid blive taget højde for tærskeleffekter og uvisheder.
Fordelene ved økosystemfunktionerne vil blive estimeret ud fra skyggepriser (alternative omkostninger) for at opnå lignende funktioner ved reduktion af næringsstofudledning fra landbrug og spildevand, reduktion af CO2-udledning fra transport og opvarmning, og kunstige anlæg til kystbeskyttelse.
CO2-skyggepriser vil danne grundlag for følsomhedsanalyser af ålegræsfordele, og skyggepriser på reduktionstiltag estimeres ved anvendelse af omkostningseffektivitets-modeller, herunder retention og geodata udviklet til Odense Fjord (Hasler et al. 2012). Denne cost-benefit tilgang skal sikre og afprøve den økonomiske balance og validitet af tiltag til genetablering af ålegræs. Tests vil primært blive baseret på data fra WP 4 og WP 5 for at sikre konsistens i analysen af restaureringsmetoder, virkninger, omkostninger og fordele.
Et vigtigt slutprodukt for den socioøkonomiske forskning er udvikling af retningslinjer for miljøforvaltere og beslutningstagere, der angiver forholdet mellem arealspecifikke omkostninger og fordelene ved fuldskala restaureringer i forskellige typer lokaliteter.