Test af restaureringsteknikker i felten og evaluering.

I REELGRASS-projektet afklaredes de processer, som i dag forhindrer genetablering af ålegræs (Flindt et al. 2011). Et af problemerne er ukonsoliderede sedimenter, som ikke kan forankre ålegræs i bunden. Områder, der er blevet overlejret med organisk rigt, mudret sediment, kan dermed ikke lægere fungere som ålegræshabitat. Ligeledes kan intens fysisk forstyrrelse grundet bølger og strøm, drivende makroalger og gravende bunddyr forhindre genetableringen ved at forårsage tab af ålegræsspirer (Valdemarsen et al. 2010). Egnede steder for ålegræs restaureringsforsøg vil blive udvalgt på grundlag af dynamiske modeller og GIS-væktøjer (WP 4). Vi vil udvælge lokaliteter, som har forskellig historie med hensyn til ålegræstab og genetablering. De forskellige tilgange som er udviklet i WP 1 vil blive testet på de udvalgte lokaliteter. Vi vil fx undersøge, om det er muligt at optimere sedimentforholdene for ålegræs og samtidig minimere det fysiske stress fra vandstrømme og gravende bunddyr. Foreløbige resultater viser fx, at mudret sediment kan dækkes med sand for at øge ålegræs forankring i sedimentet, men denne metode er endnu ikke afprøvet i feltforsøg. Vi vil udvikle metoder til at forøge konsolideringen af sedimenter og beskytte ålegræsfrøplanter mod fysisk forstyrrelse, indtil de er vokset til bæredygtige ålegræsbede. Forskellige metoder, som kan forøge chancerne for ålegræsgenetablering, skal dermed testes i feltforsøg. Vi vil udvikle metoder til at dække mudrede sedimenter med sand, fjerne bunddyr ved nedgravning af beskyttende måtter og opsætte net, som kan skærme for drivende makroalger. Restaureringsteknikkerne vil blive udviklet på baggrund af WP 1 i løbet af år 1 og vil blive implementeret herefter. Deres effekt på genetablering af ålegræs og den sideløbende succession af biologiske samfund vil blive fulgt løbende gennem hyppige prøvetagninger af flora og fauna og kemiske parametre (næringsstoffer, turbiditet and lysnedtrængning) omkring de restaurerede bede. Resultaterne evalueres i samråd med erhvervspartnerne for at optimere udviklingen af stor-skala teknikker i WP 5. Resultaterne fra feltforsøg vil også blive brugt til udviklingen af modeller i WP 4.