WP 1. Forarbejdning af frøplanter
Udvikling af ålegræsfrø og frøplanter med henblik på genetablering.
Veletablerede ålegræsenge producerer store mængder frø, der kan høstes og opbevares til senere udsåning. En af de store hindringer ved anvendelse af frø til reetablering af ålegræs er overgangen fra frø til veletablerede frøplanter på havbunden (Valdemarsen et al.2010). Selv i områder med tilstrækkelig høj vandkvalitet, er der lav spiringssucces, og kun en lille del (<10%) af frøplanterne vil typisk overleve deres første måneder på grund af faktorer såsom sedimentforhold, hydrologi og bioturbation (van Katwijk et al. 2004 Marion & Orth 2012).
Metoder og teknikker vil blive udviklet med henblik på at maksimere frøenes levedygtighed og forbedre mikrohabitater for frøspiring og frøplanteetablering ved at fokusere på de identificerede faktorer i de udvalgte lokationer (WP 4). Egnede kildepopulationer og deres reproduktivitet vil blive identificeret. Desuden vil metoder til høst, sortering og opbevaring af frø blive testet i samarbejde med de internationale partnere. Frøene spirer efter en dvaleperiode alt afhængig af de miljømæssige forhold samt klimatiske faktorer (Moore et al.1993). Påbegyndelsen af frøspiring under naturlige forhold vil derfor blive undersøgt for at vurdere de miljømæssige forhold, der udløser spiring, og optimere timingen af frøudsætning. Effekten af udplantningsdybde og tæthed vil ligeledes blive undersøgt. Teknikker til at lette frøplanters overlevelse og vækst vil blive udviklet og tilpasset miljøforholdene på de lokationer, hvor reetablering af ålegræs vil finde sted (WP 2 og 5). Forsøgene vil omfatte laboratorie- og mikrokosmosstudier under kontrollerede kemiske og fysiske betingelser for at isolere effekten af de tabsprocesser, der finder sted for frø og begyndende frøplanter.