Klimaforandringer og ålegræsgenetablering.

Det er sandsynligt, at stigningen af CO2 i atmosfæren og den deraf følgende globale opvarmning vil få konsekvenser for den fremtidige success af både naturligt forekommende og genetableret ålegræs. Forøget tilgængelighed af CO2 kan medføre en konkurrencemæssig fordel for ålegræs i forhold til makroalger, imens højere temperaturer kan have negative effekter på ålegræs fysiologi og O2-optag (Winters et al. 2011; Raun & Borum submitted). Ålegræs respons til ændret CO2 og temperatur vil blive undersøgt i forsøg. Resultaterne vil fungere som grundlag for udviklingen af klimamodeller i WP 4 for at vurdere langtidseffekterne på de restaureringsforsøg, som er udviklet og testet i WP 1, WP 2 og WP 5. Forøget indhold af CO2 i atmosfæren kan potentielt have en positiv effekt på ålegræs fotosyntese (Duarte et al. 2008). Effekterne af stigende CO2 vil blive undersøgt i laboratorieforsøg med og uden modvirkende effekter fra høje koncentrationer af organisk materiale i sediment og bundvand. Global opvarmning derimod, og ikke mindst den forventede stigning i hyppigheden af ekstremt varme perioder, forventes også at få alvorlige konsekvenser for ålegræs overlevelse på lavt vand (Moore & Jarvis 2008); specielt i kombination med organisk berigede sedimenter og toksiske niveauer af sulfid (van der Heide et al. 2012). Frøplanters og voksne skuds respons til høje temperaturer og lave O2-niveauer vil blive undersøgt med mikroelektroder, og avancerede teknikker udviklet til analyser på menneskeligt væv. Den økologiske betydning af de eksperimentielle resultater vil blive evalueret i forhold til forventede fremtidige klimaforandringer. WP 4 vil forbedre vores forståelse af fysiologiske responser af ålegræs til klimaforandringer, og denne viden vil blive brugt som input til den økologiske 3D-model (WP 4), som skal bruges til at identificere potentielle områder for ålegræs genetablering i WP 2 og WP 5 og forbedre vores prognoser for fremtidig dækningsgrad af ålegræs i kystnære områder.