Modelberegninger af ålegræssets reetablering efter gennemførelse af genopretningstiltag.

Stressfaktorer for vækst af nye ålegræsspirer blev i REELGRASS-projektet inkluderet i en kombineret hydraulisk og økologisk 3Dmodel (Rasmussen et al. 2009a). Modellen indeholder tilstandsvariabler for næringsstoffer, phytoplankton, makroalger, ålegræsbiomasse over sedimentet, ålegræsfrø, sedimentpuljer af C, N, P og uorganisk stof, samt beskrivelser af stress fra bølger og strøm, bentisk lys, forankring af ålegræs, stress fra makroalger og frøbegravelse af bundfauna. Denne veletablerede økologiske model vil blive forbedret til brug i nærværende projekt med resultater fra WP 2 og WP 3, inklusive virkninger af øget temperatur og CO2 på ålegræsvækst samt virkningerne af iltmangel og sulfid på ålegræs dødelighed. Modellen vil blive udvidet med en beskrivelse af ålegræsbiomasse under sedimentet. Massebalancen i modelsystemet (Rasmussen et al. 2009a, b) giver oplysninger om ålegræssets tilbageholdelse af kulstof, kvælstof, fosfor og fine partikler baseret på resultater fra WP 2. Derfor kan denne modeltilgang identificere tærskler, hvor økosystemets feedbackmekanismer begynder at reagere positivt på ålegræssets reetablering. En række flerårige simuleringer vil ske på udvalgte fjorde med forskellig historik af ålegræssets tilbagegang, forskellige restaureringstiltag og klimascenarier for at identificere potentialet for ålegræssets reetablering. De økosystemfunktioner skabt ved reetablering af ålegræsenge giver input til cost-benefit-analyser (WP 6). Desuden vil nye procedurer blive anvendt til at generere kort over nuværende og simulerede fremtidige ålegræsdækningsniveauer afhængig af anvendte genopretningsforanstaltninger og klimaforhold. De genererede kort vil være tilgængelige som tematiske lag i GIS.