Formål med genetablering af ålegræs i stor skala

Formålet med at udvikle teknikker til storskala restaurering er at hjælpe ålegræsset til at reetableres i langt større omfang, end det er tilfældet i dag.

Tætte ålegræsenge med høj biodiversitet tilfører vigtige økosystemfunktioner og sikrer en god økologisk tilstand i de kystnære økosystemer. De spiller en afgørende rolle ved at dæmpe bølger og derved stabilisere ​​kystlinjen, og deres rødder og jordstængler stabiliserer sedimentet. Desuden gør den høje primærproduktion og retention af partikler ålegræsenge til naturlige filtre for næringsstoffer og fine partikler, hvorved vandet holdes klart. De bidrager også med andre værdifulde økosystemfunktioner, herunder lagring af kulstof, fiskeri, turisme og rekreation.

Restaurering af ålegræs i stor skala kan derfor ses som et virkemiddel til opnåelse af et funktionelt godt økosystem og kan medvirke til opnåelse af målene i flere EU direktiver som Vandrammedirektivet, Natura2000