Ålegræs har en meget stor betydning for det marine økosystem. Hidtil har bestræbelserne på at få ålegræs tilbage primært fokuseret på at nedbringe næringsstoftilførslerne fra land. Men ålegræsset har vist sig ikke at respondere direkte på den faldende næringsstoftilførsel og reetableres meget langsommere end forventet. I nogle fjordområder tyder meget på, at ålegræs slet ikke vil kunne etableres inden for overskuelig tid, enten fordi at bundforholdene er ændret som følge af tidligere høje næringsstoftilførsler, eller fordi en tilstrækkelig frøpulje af ålegræs ikke er til stede.

Ålegræs reetablering har været forsøgt i mange områder i verden. Også i Danmark har det været forsøgt i mindre skala i bl.a. Limfjorden og Vejle Fjord. For stort set alle projekterne gælder at man har forsøgt at reetablere ved at flytte hele planter til nyt område. Denne teknik er meget arbejdskrævende, og man har derfor ingen steder hidtil haft succes med storskala reetablering og begrænset succes i det hele taget.

Gennembrud med ny teknik
De seneste og meget lovende resultater kommer fra USA’s østkyst nær Wasington DC, Chesapeake Bay, hvor Virginia Institute of Marine Science (VIMS) gennem en årrække har udviklet en ny teknik til høst og såning af ålegræs. Denne udvikling må betragtes som et decideret gennembrud for genetablering i større skala. For første gang er det vist, at det er muligt at hjælpe ålegræsset tilbage til et område med store udbredte og overlevelsesdygtige ålegræsenge .

NOVAGRASS

I projektet vil der blive udviklet teknikker til høst af ålegræs og sortering, opbevaring og såning af ålegræsfrø på stor skala.

De teknikker, der kræves for en vellykket storskala restaurering, er:

– Konstruktion af ålegræshøster med begrænset negativ indvirkning på de høstede ålegræsenge
– Frøsortering og lagring i tanke under passende miljømæssige forhold der bevarer frøenes levedygtighed samt levedygtige frø samt kontrollerer tidspunktet for spiring
– Frøforberedelse og udsåning
– Kontinuerlig overvågning af det plantede ålegræs i de følgende år, og i forbindelse hermed også flora og fauna, samt vandkvalitetsparametre.

Omkostninger til restaurerings- og beskyttelsestiltag vil blive undersøgt ved at holde de anslåede udgifter til beskyttelse af eksisterende ålegræshabitater og restaurering af nye op mod de positive økosystemfunktioner, som disse naturtyper bidrager med.

Det forventes, at erhvervspartnerne i slutningen af projektet vil have opbygget tilstrækkelig teknisk viden til at give kommercielle tilbud på ålegræsrestaureringsprojekter, der dækker hele processen fra ålegræshøst, sortering, opbevaring og udsåning. Tekniske retningslinjer / brugermanualer vil blive udviklet og offentliggjort, med overholdelse af de underskrevne rettigheder.