Nyt ålegræs til Vejle Fjord

Indslag i TV SYD den 17. maj 2018 om plantning af ålegræs i Vejle Fjord


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Video om erfaringerne med at så og plante ålegræs og stressfaktorer


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dementi af omtale i Nordjyske Stiftstidende den 11. juli 2016

I Nordjyske Stiftstidende blev mandag den 11. juli NOVAGRASS omtalt og de hidtidige erfaringer med at så eller plante ålegræs, der kan fungere som en slags filter for næringsstoffer.

Se yderligere
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Undersøgelse af optimal sådybde for ålegræsfrø

I forsøg er det undersøgt hvordan frøenes spiringsevne og den efterfølgende udvikling og fremvækst af spirerne påvirkes af sedimentdybde.

Se yderligere
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kattegatcentret hjælper med modning af ålegræsfrø

I net, som hænger ned fra Kattegatcentrets bro i lagunen, er der ålegræsskud med frø som skal modne inden frøene indgår i forskningen i NOVAGRASS.

Se yderligere
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eksperiment med såning af ålegræsfrø

18. december 2014

Det første eksperiment med såning af danskhøstede ålegræsfrø er nu påbegyndt i Odense Fjord. Frøene er høstet i Dalby Bugt i juli 2014 og opbevaret i havvand til såningstidspunktet. Formålet med udsåning af ålegræsfrø er at undersøge potentialet for genopretning af ålegræsbede i dansk farvand.

Se yderligere

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Svensk TV – Behov for ålegræs reetablering

17. december 2014

Svensk videoklip_red

Generaldirektör for Havs- och vattenmyndigheten i Sverige, Björn Risinger, bliver interviewet i Svensk morgen TV om behov for reetablering af ålegræs.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ålegræs vokser godt efter testklipning

12. december 2014

Ifølge dansk og udenlandske undersøgelser vokser ålegræs godt op efter afklipning. I Danmark er første forsøg med testklipning af ålegræs blevet fortaget i sommeren 2014 og vil blive gentaget i 2015.

Se yderligere

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Høst af ålegræsfrø – første gang i Danmark

Så har vi høstet de første ålegræsfrø i Danmark med henblik reetablering af ålegræs. De flydende høstmaskiner var i aktion den 27. og 28. juni 2014 i Limfjorden lidt øst for Løgstør.

Se yderligere

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Workshop om genetablering af ålegræs i kystnære områder

Fredag den 14.11.2014 på Syddansk Universitet

Interessen for NOVAGRASS projektet har været stor, og i løbet af projektets første år er vi blevet kontaktet af mange interessenter. Det drejer sig især om en lang række kommuner, som ønsker ålegræs genetableret i deres fjorde og kystnære områder.

Derfor indkalder vi til en workshop, hvor evt. samarbejde kan diskuteres og udformes til fordel for alle partnere. Workshoppen finansieres af NOVAGRASS og er gratis for rettidigt tilmeldte deltagere.

Se yderligere

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dansk team af forskere og udviklere  besøger NOVAGRASS samarbejdspartner i USA

NOVAGRASS samarbejdspartner i USA, Virginia Institute of Marine Science, the University of Virginia, er verdensførende inden for restaurering af ålegræsbede. De tegner sig for mere end 75% af de restaurerede ålegræsbede rundt om i verden. Den store succes skyldes ændret teknik. Fra tidligere at flytte hele ålegræsplanter har VIMS’ arbejde med høst og sen udsåning af frø ført til succesfuld tilsåning af store områder med ålegræs, som nu er blevet selvbeskyttende.

Forskere og udviklere  fra NOVAGRASS projektet har besøgt VIMS i løbet af sommeren 2013.

http://www.vims.edu/newsandevents/topstories/seagrass_denmark.php

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Storskala sorteringsteknikker udført af Grön & Blå Tech


Første tests med storskala sorteringsteknikker udført af Gr’on & Blå Tech. Udført på håndhøstet ålegræs, sommer 2013

Nyt ålegræs til Vejle Fjord

TV SYD, 17. maj 2018 on plantning of eel grass in Vejle Fjord


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Video regarding seeding and planting of eelgraas seeds and stress factors


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eelgrass seed maturation at the Kattegatcenter

At the Kattegatcenter, eelgrass shoots with seeds are hanging in nets from the bridge in the lagoon until the seeds have matured and are ready for research in the project NOVAGRASS.

See more
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Experiment with seeding of eelgrass

December 18, 2014

The first experiment with sowing of Danish harvested eelgrass seeds has been started in Odense Fjord. The seeds are harvested in Dalby Bay in July 2014 and kept in seawater for the time of sowing. The purpose of seed planting is to investigate the potential for restoring eelgrass beds in Danish waters.

See more

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Swedish TV – Need for eelgrass restoration

December 17, 2014

Svensk videoklip_red

Director of Havs- och vattenmyndigheten in Sweden, Björn Risinger, being interviewed in Swedish  TV about the need for eelgrass restoration.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eelgrass grows well after test cutting

December 12, 2014

According to Danish and foreign studies eelgrass grows well after cutting. In Denmark, the first experiments with test cutting of eelgrass has been conducted in the summer 2014 and will be repeated in 2015.

See more

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Harvest of eelgrass seeds – first time in Denmark

The first eelgrass seeds with the purpose of restoring eelgrass have now been harvested in Denmark. The floating harvesters were in action on the 27 and 28 of June, 2014 in Limfjorden just east of the town of Løgstør.

See more
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Danish team of researchers and developers visit NOVAGRASS-partner in the United States

The NOVAGRASS-partner in the United States, Virginia Institute of Marine Science, the University of Virginia, is a global leader in restoration of eelgrass beds. They account for more than 75% of the world’s restored eelgrass beds. The great success is due to a change in technique. Instead of moving entire eelgrass plants, VIMS’ developing work of harvesting and broadcasting eelgrass seeds has been key to the successful establishment of large areas of eelgrass beds that have now become self-protective. Researchers and developers from the NOVAGRASS project have visited VIMS during the summer of 2013.

http://www.vims.edu/newsandevents/topstories/seagrass_denmark.php

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Large scale separation techniques performed by Grön & Blå Tech

First test of large scale separation technique performed by Grön & Blå Tech. Tested on hand-harvested eelgrass, summer 2013