Så har vi høstet de første ålegræsfrø i Danmark med henblik reetablering af ålegræs. De flydende høstmaskiner var i aktion den 27. og 28. juni 2014 i Limfjorden lidt øst for Løgstør.

I et lavvandet område med stor tæt bestand af ålegræs blev der høstet ålegræs med to nyudviklede høstmaskiner. Ålegræsfrøene høstes med henblik på at så frøene ud i områder, hvor ålegræsset har svært ved at etablere sig. I 2014 høstes der frø til forskning i spiringsevne, holdbarhed mv., og der høstes frø til udsåning et andet sted i Limfjord med henblik på at etablere en demonstrationslokalitet for udsåning og reetablering af ålegræsbestande.

Første høst af ålegræs i Danmark
Foto: Store bestande af ålegræs ved Haverslev i Limfjorden. En lokalitet velegnet som donor. Ålegræs er en græsart og udvikler frø, som vi høster, når flest frø er modne.

To typer høstmaskiner
I projektet har vi udviklet to høstmaskiner, som er designet til at kunne høste
• I stor skala på lavvandede områder med store udbredte bestande af ålegræs
• I lille/medium skala på lokaliteter hvor ålegræsset er vanskeligere at høste f.eks., hvor vanddybden varierer, eller hvor ålegræsbestanden ikke er stor.

Første høst af ålegræs i Danmark Første høst af ålegræs i Danmark
Foto: Lille/medium høstmaskine. Den trækkes gennem ålegræsset og klipper det af ca. 20 cm over bunden, hvor-efter ålegræsset føres ind i et stort net, som hænger bag maskinen. Maskinens vægt justeres i vandet, såle-des den trækkes meget let hen over bunden.

Første høst af ålegræs i Danmark
Foto: Maskine som anvendes til høst i stor skala. Ålegræsset klippes og transporteres med bånd op på platformen, hvor det samles i sække og bringes på land. Målet er på sigt at kunne sortere frøene fra ålegræsstilkene allerede på vandet, så det store arbejde med at bringe hele biomassen på land undgås. Dette vil øge høst-kapaciteten markant.

Modning af frø
Ålegræsset bringes på land i beholdere, og der sker en modning af frøene, som falder fra stilken, hvorefter der sker en sortering.

Første høst af ålegræs i Danmark Første høst af ålegræs i Danmark
Foto: Modningsbassiner ved Kerteminde, hvor frøene sorteres fra græsset og bruges til forsøg og såning i områder, hvor der mangler ålegræs.The first eelgrass seeds with the purpose of restoring eelgrass have now been harvested in Denmark. The floating harvesters were in action on the 27 and 28 of June, 2014 in Limfjorden just east of the town of Løgstør.

In a shallow area with a large dense population of eelgrass, eelgrass was harvested with two newly devel-oped harvesters. The purpose of harvesting eelgrass seeds is to sow the seeds in areas where the eelgrass are having difficulties being established. Harvesting of seeds for research in germination, sustainability etc. will be conducted in 2014 and 2015, and harvesting of seeds for sowing in another location in Limfjorden, with the purpose of establishing a demonstration location for sowing and re-establishing of eelgrass populations will also take place.

Første høst af ålegræs i Danmark
Photo: Large populations of eelgrass at Haverslev in Limfjorden. A suitable location for donating. Eelgrass is a species of grass and generates seeds which we harvest when most seeds are mature.

Two types of harvesters
Two reaping machines, which is designed to harvest, have been developed in the project
• Large scale harvester used on shallow areas with large widespread populations of eelgrass
• Small/medium scale harvester used on locations where the eelgrass is more difficult to harvest, for example where the water depth varies or where the eelgrass population is modest

Første høst af ålegræs i Danmark Første høst af ålegræs i Danmark
Photo: Small/medium reaping machine. The reaping machine is pulled through the eelgrass and cuts it 20 cm above the bottom, where after the eelgrass is directed into a large net which hangs on the backside of the machine. The weight of the machine is adjusted in the water, so it can be pulled very neatly across the bottom.

Første høst af ålegræs i Danmark
Photo: Machine used for large scale harvest. Eelgrass is cut and transported by conveyor belt to a platform, where it is collected in bags and brought ashore. The future goal is to separate the seeds from the shoot while being at open water, which will avoid the transport of biomass to land. It will increase the harvest capacity considerably.

Maturation of seeds

The eelgrass is transported to the shore in big bags and the seeds, which drops off the shoot, are matured in containers and sorted.

Første høst af ålegræs i Danmark Første høst af ålegræs i Danmark
Photo: Maturing containers at Kerteminde, where the seeds are separated from the biomass and used for experiments and sown in areas where eelgrass is lacking.