Virginia Institute of Marine Science, College of William and Mary, USA (VIMS) udfører tværfaglig videnskabelig forskning i hav og kystnære områder, uddanner studerende og borgere samt yder rådgivning til politikere, erhverv og offentligheden.

Robert J. Orth (deltager i WP 1 WP 2 og WP 5) har i mange år studeret havgræs
biologi og økologi med hovedvægt på reetablering og bevarelse af levesteder og forståelse for de principper og processer, der styrer dynamikken i disse plantekolonier. Han har med succes udviklet feltbaserede teknikker til reetablering af ålegræs i ’Nordamerikanske farvande.

Kenneth A. Moore (deltager i WP 1 WP 2 og WP 5) har mange års erfaring med økologi i kystnære områder og især forholdet mellem de akvatiske makrofytsamfund og de miljømæssige faktorer, herunder vandkvaliteten, der begrænser deres vækst, overlevelse og reetablering.

Mr. Scott R. Marion (deltager i WP 1 WP 2 og WP 5) er ekspert i økologi, hvor hovedvægten er på de dynamiske økologiske processer og genopretning af havgræsøkologi.