Syddansk Universitet Danmark (SDU), Biologisk Institut, er nationalt og internationalt anerkendt for forskning af høj kvalitet inden for samspillet mellem organismer og deres miljø, og hvordan de påvirker vandøkosystemernes funktion og produktivitet, med hovedvægt på menneskeskabte og naturlige forandringer.

Lektor Erik Kristensen (generel koordinator og deltager i WP 1 og WP 2) har mange års erfaring inden for økologi, biogeokemi og fødekædedynamik i bevoksninger og bioturbation i marine kystnære sedimenter (mangroveskove, marskområder og havgræsenge).

Lektor Mogens R. Flindt (koordinator for WP 2 og deltager i WP 1 og WP 4) er en anerkendt ekspert på de økologiske feedback-mekanismer, som opstår ved næringsstoftilførsel og påvirkningen af de kystnære vandmiljøer bl.a. ved brug af dynamiske modeller og GIS-værktøjer.

Professor Marianne Holmer (deltager i WP 1 og WP 2) har i mange år studeret havgræsøkologi og -biogeokemi i tempererede og tropiske økosystemer. Hun har deltaget i og koordineret nationale og internationale projekter med fokus på den globale tilbagegang i havgræsudbredelse og miljøeffekterne for kredsløb og biodiversitet.

Postdoc Thomas Valdemarsen (vice koordinator og deltager i WP 1, WP 2 og WP 5) har interesser, der spænder fra sediment biogeokemi til havgræsrestaurering, særligt i relation til menneskeskabte påvirkninger af de marine miljøer.